سفارش تبلیغ
صبا


این مسأله بسیار روشن است که کسب و یا استفاده مال حرام منحصر در این نیست که حقوق دیگران را زیر پا گذاشته و از اموال غصبى مردم که از طریق غیر مشروع بدست آمده استفاده نمائیم بلکه براى حرام غیر از بهرهبردارى از حقوق دیگران مصادیق دیگرى هم در شرع تعیین شده است که یک مورد آن استفاده از اموال و سرمایهاى است که خمس و زکات آن داده نشده باشد یعنى حق الهى از اموال شخصى انسان پرداخت نشده است.

همه فقها و علماى دینى اتفاق دارند بر اینکه استفاده از چنین سرمایهاى حرام است. و نماز با پوشش لباسهایى که از پول تخمیس نشده

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ احیاء العلوم، ج2 ص196.

خوانده شود صحیح نیست. یعنى نماز در چنین صورتى شرط کمال را دارا نیست. امام خمینى(رحمه الله) در رساله عملیهشان در این باره چنین مىفرمایند:

«اگر با عین پولى که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد نماز خواندن در آن لباس باطل است به احتیاط واجب»(1).

از امام صادق(علیه السلام) روایت است که فرمودند: وَلا صَلاةَ لمن لازکاة لَهُ. «و کسى که زکات خود را نمىپردازد نمازش پذیرفته نیست»(2).

و یا اینکه على(علیه السلام) مىفرمایند: لایقبل الله الصلاةَ مِمَّنْ منع الزکاة.

«هرکس که مانع دادن زکات شود نمازش قبول نمىشود»(3).

بنابر این آن کس که مال حرام مىخورد و سرمایهاى از طریق غیر شرعى کسب مىکند با کسى که اموال و سرمایه از مسیر شرعى و حلال بدست مىآورد ولى حق الهى (خمس و زکات) را پرداخت نمىکند هر دو به نوعى مبتلا به حرام شدهاند و اگر با این سرمایه لباسى تهیه نموده و با آن نماز بخوانند تردیدى نیست که آن نماز، بدون اشکال نخواهد بود.

پس باید سعى شود که در شرط صحت و کمال نماز، پیوند و ارتباط آن را با این امور لحاظ نمود که اینها ارتباط نزدیک و پیوند عمیق با هم
دارند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ رساله امام خمینى(رحمه الله)، مسأله 820.
2 ـ بحار الانوار، ج84 ص252.
3 ـ بحار الانوار، ج96 ص29.

نوشته شده در چهارشنبه 86/9/7 ساعت 9:29 صبح به قلم من منتظرم ❤ دیدگاه منتظران ( )      ѕσкσтє7